CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) FACT SHEETS IN TAGALOG

 • Mga Kadalasang Tanong (Frequently Asked Questions)

  Ano ang coronavirus at COVID-19

  Ang mga coronavirus ay isang malaking pamilya ng mga virus na kilalang sanhi ng mga impeksyon sa paghinga. Ito ay nasa pagitan ng simpleng sipon hanggang sa malubhang sakit tulad ng Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) at Middle East Respiratory Syndrome (MERS). Ang bagong coronavirus na ito ay nagmula sa Hubei Province ng China at ang sakit na sanhi ng virus na ito ay pinangalanang COVID-19.  Read More...
 • Kilalanin ang mga sintomas (Identifying Symptoms)

  COVID-19: KILALANIN ANG MGA SINTOMAS


  COVID-19 - Sintomas ay mula katamtaman hanggang palubha

  SIPON - Unti-unting pagsisimula ng mga sintomas

  TRANGKASO - Biglaang pag-uumpisa ng mga sintomas  Read More...
 • Gabay sa pagbubukod (Isolation Guidance)

  Gabay sa pagbubukod (isolation)


  Kung ikaw ay nagbalik sa Australia mula sa ibang bansa, o nakipag-ugnayan sa may kumpirmadong kaso ng coronavirus, ipatutupad ang mga espesyal na paghihigpit. Ang information sheet na ito ay kailangang basahin kasabay ng ‘Isolation guidance’ na information sheet sa www.health.gov.au/covid19-resources  Read More...
 • Pagbubukod sa bahay (Home Isolation)

  Gabay sa home isolation (pagbubukod sa bahay) kung hindi mabuti ang pakiramdam (pinagsususpetyahan o mga kumpirmadong kaso)


  Sino ang kailangang bumukod sa bahay?

  Ang home isolation (pagbubukod sa bahay) ay para sa mga taong pinagsususpetyahan o kumpirmado na mayroong novel coronavirus COVID-19 at naaangkop sa mga sumusunod na pangyayari, kung:

  • nasa mabuting kalagayan upang makatanggap ng pangangalaga sa bahay;
  • sila ay may naaangkop na mga tagapangalaga sa bahay;
  • mayroong nakahiwalay na kwarto kung saan sila pwedeng gumaling na hindi kinakailangang magbahagi ng agarang espasyo kasama ang iba;
  • mayroon silang mapagkukunan ng pagkain at iba pang mga pangangailangan;
  • mayroon (at ang sinumang nakatira sa iisang bahay) silang mapagkukunan sa inirerekomendang kagamitan na pang-protekta sa sarili (kahit papaano, guwantes at mask); at
  • hindi nila kasamang nakatira ang mga miyembro ng sambahayan na maaaring nasa mas mataas na peligro ng mga komplikasyon mula sa impeksyon ng novel coronavirus (hal. mga taong lampas sa edad na 65, maliliit na bata, nagdadalang-tao, mga taong immunpcompromised (mahina ang immune system) o sinuman na may kronikong karamdaman sa puso, baga, o bato).


  Read More...
 • Gabay sa tiyak na distansiya sa isa’t isa (Social Distancing)

  Gabay sa social distancing (pagpapanatili ng tiyak na distansiya sa isa't isa)


  Ang information sheet na ito ay kinakailangang basahin kasabay ng ‘Ano ang kailangan mong malaman’, ‘Gabay sa pagbubukod (isolation)’ at ‘Payo para sa mga pampublikong pagtitipon’ na mga information sheet na matatagpuan sa www.health.gov.au/covid19-resources.  Read More...
 • Nakasalamuhang tao na may kumpirmadong kaso (Close contact with confirmed case)

  Impormasyon para sa mga nakasalamuha ng may kumpirmadong kaso


  Ikaw ay napag-alaman na nakipag-ugnayan sa isang taong kumpirmadong may sakit na coronavirus (COVID-19). Araw-araw na makikipag-ugnayan sayo ang isang tao mula sa inyong lokal na yunit ng pampublikong kalusugan habang ikaw ay nasa peligro ng impeksyon upang masubaybayan ang iyong mga sintomas. Kailangan mong magbukod (isolate) ng sarili sa iyong bahay sa loob ng 14 na araw pagkatapos ng huli mong pakikipag-ugnayan sa taong may kumpirmadong kaso ng sakit. Mangyaring basahin nang mabuti ang impormasyong ito.  Read More...
 • Pagbalik sa komunidad (Returning to your community)

  Pagbalik sa iyong komunidad


  Ang mga taong kinailangang bumukod (isolation) sa bahay o nakakuwarentana at nakumpleto ang kanilang 14 na araw na hindi nagpapakita ng mga senyales o sintomas ng pagsama ng pakiramdam, ay pinapayagang makabalik sa kanilang mga pang-araw-araw na gawain kasama na ang pagpasok sa trabaho, eskwelahan, unibersidad, pumunta sa mga pampublikong lugar at gumamit ng pampublikong sasakyan.  Read More...
 • Residente sa mga nagbibigay ng serbisyo sa tirahan ng nangangalaga sa matatanda (Residents of residential aged care, families and visitors)

  Impormasyon para sa mga residente na nagbibigay ng mga serbisyo sa tirahan ng nangangalaga sa matatanda (residential aged care), miyembro ng kanilang mga pamilya at bisita


  Ang matatanda ang mas may mataas na peligro na parehong makakuha ng COVID-19, at magkaroon ng malubhang karamdaman bilang resulta. Ang mga tagapamahala, kawani, pamilya, kaibigan at residente ay nangangailangan na magtulungan upang maprotektahan ang mga pinakamahinang miyembro ng ating komunidad.

  Upang maprotektahan ang mga nakatatanda, ipatutupad ang mga bagong paghihigpit sa pagbisita sa mga pasilidad nang nangangalaga sa matatanda. Mahalaga na mag-ingat ang kawani, mga bisita at bumibisitang worker upang matiyak na makaiwas sila mula sa mga nagbibigay serbisyo sa tirahan ng nangangalaga sa matatanda (residential aged care) kung mayroon man silang COVID-19. Dapat nilang masubaybayan ang kanilang sariling kalusugan, at hihilingin na magbigay ng mga detalye ng estado ng kanilang kalusugan bago sila pumasok sa pasilidad.  Read More...
 • Eskwelahan at centre para sa kabataan, estudyante at mga magulang(Schools & early childhood centres, students and parents)

  Impormasyon para sa mga eskwelahan at centre para sa kabataan (early childhood), estudyante at ang kanilang mga magulang


  Ang mga taong bumalik mula sa bansa o rehiyon na nasa mataas o katamtamang peligro dahil sa COVID-19 ay dapat na subaybayan ang kanilang kalusugan. Kung ikaw ay magdedebelop ng mga sintomas kasama na ang lagnat at ubo dapat na agaran mong ibukod (isolate) ang iyong sarili at kaagad na humingi ng atensyong medikal. Pumunta sa www.health.gov.au/covid19- travellers para sa listahan ng mga bansang nasa peligro.

  Ang mga tao na iniisip na maaaring may nakasalamuha na may kumpirmadong kaso ng coronavirus ay dapat ding subaybayan ang kanilang kalusugan at humingi ng agarang atensyong medikal.  Read More...